ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, přidělila dotace, zřídila nový odbor městského úřadu…

Autor: automat Právě dnes <redakce@info-sumava.cz>, Téma: Aktuality z internetu, Zdroj: Právě dnes, Vydáno dne: 06.11.2017

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 30. října kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 1090 Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová část 1. a část 2. – projektové práce“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk a Ing. Petrem Tolarem, Nádražní 1771 Písek dle předloženého návrhu. Usnesení č. 1091 Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova kaple v Křesanově – III. a IV. etapa“. Usnesení č. 1093 Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – II. etapa – obnova fasády“. Usnesení č. 1095 Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava uliční fasády domu čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk“. Usnesení č. 1097 Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova městského opevnění na parc. č. 440 a parc. č. 441 v k. ú. Vimperk – koruna a severní líc zdiva“ Usnesení č. 1098 Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2014 dle článku V. zadat zakázku „Vimperk, ul. K. Světlé vodovod a kanalizace – projektové práce“. Usnesení č. 1099 Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „ČOV Vimperk – obnova aeračních elementů“ obchodní firmě Čevak a. s., Severní 2264/8 České Budějovice. Usnesení č. 1101 Rada města rozhodla přidělit dle článku V. vnitřní směrnice č. 1/2014 veřejnou zakázku na akci: „Vimperk, ulice Čelakovského – parkoviště na pozemku parc. č. 760/35, parc. č. 7   Celá zpráva ...