O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bu

Autor: automat Právě dnes <redakce@info-sumava.cz>, Téma: Aktuality z internetu, Zdroj: Právě dnes, Vydáno dne: 08.03.2018

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „V ...viac...   Celá zpráva ...