ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, schválila smlouvu o výpůjčce a sazebník úhrad…

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 18. a 28. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 1286 Rada města rozhodla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zahájit veřejnou zakázku na dodávky na akci: „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“. Usnesení č. 1288 Rada města rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi městem Vimperk a JTV a. s., jejímž předmětem je realizace videospotů a textových informací prezentovaných v rámci vysílaného programu. Usnesení č. 1289 Rada města bere na vědomí formální změnu v platových výměrech ředitelů základních a mateřských škol, jejichž je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou legislativy s účinností od 01.01.2018 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony a následně starostu města Vimperk podpisem předložených platových výměrů. Usnesení č. 1310 Rada města souhlasí s ukončením výpůjčky prostor č. 308 v ulici Nad Stadionem čp. 199 se Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova čp. 267, dohodou, ke dni 18. 12. 2017. Usnesení č. 1311 Rada města rozhodla poskytnout slevu na nájemném ve výši 20 % v prostorech sloužící podnikání v domech čp. 3 v ulici 1. máje ve Vimperk, čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku a čp. 144 v ulici 1. máje ve Vimperku, s platností od 01.01.2018 do 31.12.2018. Usnesení č. 1313 Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 495 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 za účelem instalace a provozování veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. Nájemné bude ve výši 6.000 Kč/rok. Usnesení č. 1315 Rada města rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se spolkem Bi   Celá zpráva ...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Ze dne 31.12.2017 | Autor: automat Právě dnes | 59 přečtení | 0 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právě dnes