ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala členy komisí pro konkurzy na funkce ředitelů základní a mateřské školy

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 9. dubna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy): Usnesení č. 417 Rada města trvá na podané žalobě na vyklizení bytu v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku. Usnesení č. 420 Rada města souhlasí s úhradou dluhu který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku v celkové výši 28 210 Kč dle dohody o splátkách a stanovuje výši splátek 4 000 Kč měsíčně do úplného uhrazení dluhu. Dojde-li k prodlení byť jednoho bezdůvodného obohacení ve výši nájemného nebo nebude-li dodržována dohoda o splátkách, podá město Vimperk návrh na vyklizení výše uvedeného bytu. Usnesení č. 421 Rada města rozhodla pronajmout část nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako část manipulační plochy – část parcely KN č. 2522/60 o výměře 4 350 m2 (asfaltová plocha), za účelem výuky řízení motorových vozidel (jednou až dvakrát v kalendářním měsíci) vždy po dohodě s pronajímatelem, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 02.05.2018. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč ročně. Výše bezdůvodného obohacení v případě užívání části nemovitosti bez právního důvodu je stanovena 9 Kč/m2/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Usnesení č. 423 Rada města rozhodla nakládat s pozemkem vedeným jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1000/2 – zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Vimperk, dle předloženého návrhu ve smyslu jeho prodeje a pověřuje odbor hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru prodeje tj. zajištění ocenění pozemku. Usnesení č. 424 Rada města rozhodla vypůjčit Spolku historického šermu Artego Vimperk, z. s., se sídlem Smetanova 382/9, Vimperk nemovitosti označené jako parcely katastru nemovitostí KN č. 459/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7731 m2, KN č. 459/2 – zast   Celá zpráva ...

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Ze dne 16.04.2018 | Autor: automat Právě dnes | 30 přečtení | 0 komentářů | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právě dnes